Regulaminem

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami i zasadami, ponieważ są one warunkami sprzedaży, które regulują Twoje zakupy na BRAINWAVZAUDIO.COM (zwane dalej BRAINWAVZ). Określają Twoje prawa i obowiązki związane z zakupami, w tym ważne ograniczenia i wyłączenia. Złożenie zamówienia w BRAINWAVZ oznacza zgodę na zastosowanie tych zasad do zamówienia, dlatego przed złożeniem zamówienia upewnij się, że je rozumiesz.

Warunki użytkowania

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Niniejsze Warunki użytkowania („Umowa”) opisuje zasady i warunki mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej BRAINWAVZ, która jest identyfikowana przez jednolity lokalizator zasobów www.brainwavzaudio.com („Witryna”). Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Tobą jako użytkownikiem Witryny („Użytkownikiem”) a właścicielem Witryny („BRAINWAVZ”).

1. Stosowanie i akceptacja warunków.

Dla celów niniejszej Umowy „Użytkownik” to każda osoba, która uzyskuje dostęp do Witryny w jakimkolwiek celu, niezależnie od tego, czy wspomniany Użytkownik zarejestrował się w Witrynie jako zarejestrowany Użytkownik, czy też jest on klientem płacącym za określoną usługę świadczoną przez BRAINWAVZ. lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik obejmuje osobę korzystającą z tej Witryny i każdą osobę prawną, która może być reprezentowana przez taką osobę na mocy faktycznego lub pozornego upoważnienia.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, niniejszym zgadzasz się zaakceptować warunki określone w niniejszej Umowie jako Użytkownik. Będziesz związany warunkami niniejszej Umowy w odniesieniu do Twojego dostępu do tej Witryny lub korzystania z niej oraz wszelkich dalszych aktualizacji, modyfikacji, dodawania lub zmian w tej Witrynie. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej Umowy, nie korzystaj z tej Witryny.

BRAINWAVZ może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, zamieszczając zmienioną i przekształconą Umowę w Witrynie. Zmieniona i przekształcona Umowa wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu. Opublikowanie przez BRAINWAVZ zmienionej i przekształconej Umowy oraz dalsze korzystanie z Witryny uważa się za akceptację zmienionych warunków. Niniejsza Umowa nie może być modyfikowana w żaden inny sposób, chyba że na piśmie przez upoważnionego pracownika BRAINWAVZ.

Kiedy odwiedzasz BRAINWAVZ lub wysyłasz prośby klientów (zgłoszenie do pomocy technicznej) do BRAINWAVZ, komunikujesz się z BRAINWAVZ elektronicznie. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od BRAINWAVZ drogą elektroniczną. BRAINWAVZ będzie komunikować się z Tobą przez e-mail lub umieszczając powiadomienia na tej stronie.

2. Użytkownicy ogólnie.

Użytkownicy mogą korzystać z tej Witryny wyłącznie do własnych celów osobistych lub wewnętrznych. Każdy Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, reprodukować ani pobierać żadnych informacji, tekstów, obrazów, klipów wideo, katalogów, plików, baz danych lub wykazów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem („Treści BRAINWAVZ”) w celu odsprzedaży lub ponowna dystrybucja Treści BRAINWAVZ, wysyłanie masowe (za pośrednictwem wiadomości e-mail, bezprzewodowych wiadomości tekstowych, poczty fizycznej lub w inny sposób), prowadzenie działalności konkurencyjnej z BRAINWAVZ lub inne komercyjne wykorzystanie Treści BRAINWAVZ. Systematyczne pobieranie Treści BRAINWAVZ z tej Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, gromadzenia, kompilacji, bazy danych lub katalogu (czy to za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych czy procesów ręcznych) bez pisemnej zgody BRAINWAVZ jest zabronione. Ponadto wykorzystanie treści lub materiałów do jakichkolwiek celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, jest zabronione.

Niektóre Treści BRAINWAVZ wyświetlane w tej Witrynie są dostarczane lub publikowane przez osoby trzecie („Treści osób trzecich”). BRAINWAVZ nie jest autorem Treści stron trzecich, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez anonimowych użytkowników, czy zarejestrowanych użytkowników. Wszelkie treści stron trzecich są wyłączną odpowiedzialnością strony, która je dostarczyła. BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, prawidłowość, zgodność z prawem lub prawdziwość jakichkolwiek Treści stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika w związku z poleganiem takiego Użytkownika na takich Treściach stron trzecich. Ponadto BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie jakichkolwiek działań Użytkownika w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby w związku z jakąkolwiek szkodą poniesioną przez jakąkolwiek osobę w wyniku takiego zachowania Użytkownika.

BRAINWAVZ może umożliwić Użytkownikom dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w postaci linków słownych, banerów, kanałów lub w inny sposób) do strony internetowej takiej Strony trzeciej. Ostrzega się, aby zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i / lub polityką prywatności przed skorzystaniem z takich witryn, aby zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BRAINWAVZ nie ma kontroli nad witryną internetową takiej strony trzeciej, nie monitoruje takich witryn, a firma BRAINWAVZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za taką witrynę internetową ani za treści, produkty lub usługi udostępnione na takiej stronie.

BRAINWAVZ zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub stworzenia innego dostępu do Witryny i jej funkcji w odniesieniu do różnych Użytkowników, lub do zmiany dowolnej funkcji lub wprowadzenia nowych funkcji bez wcześniejszego powiadomienia. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niemożność korzystania z Witryny w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu może mieć negatywny wpływ na jego działalność. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się, że w żadnym wypadku BRAINWAVZ nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakąkolwiek niemożność korzystania z Witryny (czy to z powodu zakłóceń, ograniczonego dostępu, zmian lub zakończenia jakichkolwiek funkcji w Witrynie lub z innego powodu), opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia w odniesieniu do komunikacji lub transmisji lub jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, następcze lub inne) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub którejkolwiek z jej funkcji.

Żaden Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu podważenie integralności systemów komputerowych lub sieci używanych przez BRAINWAVZ i / lub jakiegokolwiek innego Użytkownika, jak również żaden Użytkownik nie będzie próbował uzyskać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci komputerowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności BRAINWAVZ, która reguluje ochronę i wykorzystanie informacji każdego Użytkownika będących w posiadaniu BRAINWAVZ i / lub jej podmiotów stowarzyszonych. Każdy Użytkownik niniejszym akceptuje Politykę Prywatności oraz wszelkie aktualizacje i poprawki do niej. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BRAINWAVZ może od czasu do czasu zmieniać Politykę prywatności, pod warunkiem, że BRAINWAVZ będzie zawsze udostępniać zaktualizowaną wersję Polityki prywatności na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uważane za akceptację Polityki prywatności, która jest następnie wyświetlana w Witrynie w momencie takiego korzystania.

Jako warunek dostępu do BRAINWAVZ i korzystania z niego, zgadzasz się, że nie będziesz używać usługi BRAINWAVZ do naruszania praw własności intelektualnej lub innych uzasadnionych praw innych osób w jakikolwiek sposób. BRAINWAVZ i / lub jej podmioty stowarzyszone w odpowiednich okolicznościach zamkną konta Użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub inne uzasadnione prawa innych osób. Ponadto BRAINWAVZ i / lub jej podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku pojedynczego naruszenia praw innych osób w związku z korzystaniem z usługi BRAINWAVZ lub jeśli BRAINWAVZ uzna, że ​​zachowanie Użytkownika jest szkodliwe dla interesów BRAINWAVZ, jej podmioty stowarzyszone lub inni użytkownicy, lub z jakiegokolwiek innego powodu, według własnego uznania BRAINWAVZ, z lub bez powodu.

3. Zarejestrowani Użytkownicy

Każdy Użytkownik, który wypełnił i przesłał formularz rejestracyjny online w Witrynie lub offline, podając swoje informacje (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, dane firmy itp.) BRAINWAVZ lub innej grupie BRAINWAVZ firma świadcząca określone usługi jest zarejestrowanym użytkownikiem Witryny („Zarejestrowany Użytkownik”). Konto („Konto”) zostanie utworzone dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika, a każdemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi zostanie przypisany alias użytkownika („Identyfikator użytkownika”) i hasło („Hasło”) umożliwiające zalogowanie się do jego własnego Konta.

Jeśli Zarejestrowany Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, oświadczasz, że (a) masz upoważnienie do związania tego podmiotu niniejszą Umową; (b) adres podany podczas rejestracji jest głównym miejscem prowadzenia działalności takiego podmiotu gospodarczego; oraz (c) wszystkie inne informacje przekazane firmie BRAINWAVZ i jej podmiotom stowarzyszonym podczas procesu rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Do celów niniejszego przepisu oddział lub przedstawicielstwo nie będą traktowane jako odrębny podmiot, a za główne miejsce prowadzenia działalności uważa się jego główną siedzibę.

Stając się Zarejestrowanym Użytkownikiem, wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej Bazie Kupujących. BRAINWAVZ może wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail lub kontaktować się z Tobą w inny sposób za pośrednictwem Twoich danych osobowych, niezależnie od informacji, które BRAINWAVZ zechce Ci przekazać.

BRAINWAVZ lub jego podmioty stowarzyszone mogą zawiesić lub zamknąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika w dowolnym momencie, powiadamiając Zarejestrowanego Użytkownika z nie mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem; pod warunkiem jednak, że powiadomienie nie jest wymagane do takiego wypowiedzenia, jeśli (a) w ustaleniu BRAINWAVZ nastąpi jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Zarejestrowanego Użytkownika; lub (b) BRAINWAVZ ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że jakiekolwiek informacje podane przez Zarejestrowanego Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne lub niekompletne, lub (c) BRAINWAVZ uważa, że ​​działania Zarejestrowanego Użytkownika mogą spowodować straty finansowe lub odpowiedzialność prawną wobec takiego Zarejestrowanego Użytkownik.

Zarejestrowany Użytkownik nie może sprzedawać, próbować sprzedawać, oferować sprzedaży, dawać, cedować lub w inny sposób przenosić Konta, Identyfikatora użytkownika lub Hasła na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody BRAINWAVZ. BRAINWAVZ może zawiesić lub zamknąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika lub cesjonariusza Zarejestrowanego Użytkownika w przypadku sprzedaży, oferty sprzedaży, prezentu, cesji lub przeniesienia z naruszeniem niniejszej sekcji.

Niezależnie od punktu 3.1 powyżej, BRAINWAVZ może odmówić rejestracji i odmówić wydania Konta oraz powiązanego z nim identyfikatora użytkownika i hasła każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu.

W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik ma spór z którąkolwiek stroną transakcji, taki Użytkownik zgadza się zwolnić i zwolnić BRAINWAVZ (i naszych agentów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo i pracowników) od wszelkich roszczeń, żądań, działań, postępowań, kosztów, wydatków oraz szkody (w tym między innymi wszelkie rzeczywiste, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody) wynikające z takiej transakcji lub w związku z nią.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo funkcje i usługi w witrynie są dostarczane na zasadzie „tak jak są” i „w miarę dostępności”, a firma BRAINWAVZ niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancje dotyczące stanu, jakości, trwałości, wydajności, dokładności, niezawodności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wszelkie takie gwarancje, oświadczenia, warunki, zobowiązania i warunki są niniejszym wyłączone.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO BRAINWAVZ NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, STABILNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI PODANYCH LUB PRZYPOMNIANYCH. PRODUKCJA, IMPORT, EKSPORT, DYSTRYBUCJA, OFERTA, WYŚWIETLANIE, ZAKUP, SPRZEDAŻ I / LUB KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYŚWIETLANYCH W WITRYNIE NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH; I BRAINWAVZ NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYŚWIETLANYCH W WITRYNIE.

Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Witryny są wykonywane według wyłącznego uznania i ryzyka każdego Użytkownika, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takiego materiału. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez któregokolwiek Użytkownika z BRAINWAVZ lub za pośrednictwem lub z Witryny nie stanowią żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

W żadnym wypadku BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub awarie lub zakłócenia treści lub usług dostarczanych za pośrednictwem Witryny wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań natury, sił lub przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi awariami Internetu, komputerów, awarie telekomunikacyjne lub innego sprzętu, awarie energii elektrycznej, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, niedobory siły roboczej lub materiałów, pożary, powodzie, burze, eksplozje, klęski żywiołowe, wojny, działania rządowe, nakazy domowe lub zagraniczne sądy lub trybunały lub niedziałanie osób trzecich.

Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć firmę BRAINWAVZ, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo i pracowników przed wszelkimi stratami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi na zasadzie pełnej odpowiedzialności), które mogą wyniknąć z korzystania z Witryny przez takiego Użytkownika ( w tym, ale nie ograniczając się do wyświetlania takich informacji o Użytkowniku w Witrynie) lub z powodu naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się ponadto zabezpieczyć i chronić firmę BRAINWAVZ, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo i pracowników przed wszelkimi stratami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi na zasadzie pełnej odpowiedzialności), które mogą wyniknąć z naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń i gwarancje udzielone firmie BRAINWAVZ przez użytkownika. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się ponadto zabezpieczyć i uchronić BRAINWAVZ, jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo i pracowników przed wszelkimi stratami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi na zasadzie pełnego odszkodowania), które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio, jako wynik jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez strony wnoszące roszczenia o prawa osób trzecich lub inne osoby trzecie w związku z produktami oferowanymi lub wyświetlanymi w Witrynie. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się ponadto, że BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały opublikowane przez innych, w tym zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne, i że ryzyko szkód spowodowanych przez takie materiały spoczywa wyłącznie na każdym użytkowniku. BRAINWAVZ zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w takim przypadku będziesz współpracować z BRAINWAVZ w celu zapewnienia wszelkich dostępnych środków obrony.

BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym między innymi odszkodowania za utratę zysków lub oszczędności, przerwanie działalności, utratę informacji), czy to w umowie, zaniedbanie , delikt lub w inny sposób lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z któregokolwiek z poniższych:

  • Korzystanie lub niemożność korzystania z Witryny.
  • Wszelkie wady towarów, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych od Użytkownika lub usługodawcy zewnętrznego za pośrednictwem Witryny.
  • Naruszenie praw osób trzecich lub roszczeń lub żądań, aby produkcja, import, eksport, dystrybucja, oferowanie, wystawianie, kupowanie, sprzedaż i / lub użytkowanie produktów lub usług oferowanych lub wyświetlanych w Witrynie przez Użytkowników, ich produkcja, import, eksport, dystrybucja, może naruszać lub może zostać uznane Prawa strony; lub roszczenia jakiejkolwiek strony, że są one uprawnione do obrony lub odszkodowania w związku z dochodzeniem praw, żądaniami lub roszczeniami przez strony trzecie.
  • Nieautoryzowany dostęp osób trzecich do danych lub informacji prywatnych dowolnego Użytkownika.
  • Oświadczenia lub zachowanie dowolnego Użytkownika Witryny; lub
  • wszelkie kwestie związane z Usługami Premium, jednakże, w tym zaniedbania.

Niezależnie od któregokolwiek z powyższych postanowień, łączna odpowiedzialność BRAINWAVZ, jej pracowników, agentów, podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli lub innych osób działających w jej imieniu w odniesieniu do każdego Używania za wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryny lub usługi BRAINWAVZ jest ograniczona do większa z następujących (a) kwoty opłat, które Użytkownik płaci firmie BRAINWAVZ lub jej podmiotom stowarzyszonym w okresie 12 miesięcy poprzedzających działanie powodujące powstanie odpowiedzialności oraz (b) 100 HK $. Zdanie poprzedzające nie wyłącza żądania przez Użytkownika udowodnienia rzeczywistych szkód. Wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryny lub usługi BRAINWAVZ należy zgłosić w ciągu jednego (1) roku od daty powstania przyczyny powództwa.

5. Prawa własności intelektualnej

BRAINWAVZ jest wyłącznym właścicielem lub prawnym licencjobiorcą wszystkich praw do Witryny i Treści BRAINWAVZ. Witryna i zawartość BRAINWAVZ ucieleśniają tajemnice handlowe i prawa własności intelektualnej chronione przez światowe prawa autorskie i inne prawa. Wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Witryny i Treści BRAINWAVZ pozostają własnością BRAINWAVZ, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców Treści BRAINWAVZ, w zależności od przypadku. Wszelkie prawa, do których nie dochodzi w inny sposób na mocy niniejszej Umowy lub BRAINWAVZ, są niniejszym zastrzeżone.

„BRAINWAVZ”, „BRAINWAVZAUDIO”, „BRAINWAVZAUDIO.COM” oraz powiązane ikony i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi lub znakami usługowymi BRAINWAVZ w różnych jurysdykcjach i są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności. Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, używanie lub publikowanie tych znaków jest surowo zabronione.

6. Polityka zwrotów

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami, ponieważ są to warunki sprzedaży regulujące zakupy w BRAINWAVZ. Określają Twoje prawa i obowiązki związane z zakupami, w tym ważne ograniczenia i wyłączenia. Złożenie zamówienia w BRAINWAVZ oznacza zgodę na zastosowanie tych zasad do zamówienia, dlatego przed złożeniem zamówienia upewnij się, że je rozumiesz.

Wszelkie zwroty, czy to w celu zwrotu pieniędzy, czy naprawy, muszą być wysyłane ze śledzeniem i ubezpieczeniem na koszt kupującego. BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zwracane, które są uszkodzone lub zagubione, żadne odszkodowanie nie będzie oferowane.

W przypadku wszystkich naszych produktów obowiązuje 30-dniowa polityka zwrotu, po odliczeniu rzeczywistego kosztu wysyłki. Należy pamiętać, że kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej, jeśli wysyłasz zwrot pieniędzy

Uszkodzony w dniu przyjazdu:

Przedmioty, które są wadliwe w ciągu pierwszych 30 dni, BRAINWAVZ zwróci koszty przesyłki zwrotnej w wysokości do 20 USD.

Koszty przesyłki zostaną zwrócone tylko w przypadku wymiany przedmiotu.

Kupujący musi zapłacić za wysyłkę i zachować kopię paragonu. BRAINWAVZ zwróci pieniądze po przybyciu paczki do nas.

Zwróć nieprawidłowy przedmiot otrzymany:

Jeśli otrzymany przedmiot jest zupełnie inny niż ten, który zamówiłeś, skontaktuj się z nami za pośrednictwem systemu zgłoszeń pomocy technicznej i prześlij nam zdjęcie potwierdzające błąd. Kupujący mają 3 dni od otrzymania towaru na reklamację nieprawidłowo otrzymanego towaru.

BRAINWAVZ zwróci koszty wysyłki do 20.00 USD.

W przypadku niewłaściwego przedmiotu, jeśli jesteś w stanie znaleźć jego zastosowanie i wolisz go zatrzymać, możesz nas zasugerować, a my zaoferujemy Ci pewną zniżkę na jego zakup.

Po otrzymaniu niewłaściwego produktu prosimy o przedstawienie nam poniższych dowodów:

  • Zdjęcia lub wideo przedstawiające nieprawidłowe elementy
  • Zdjęcia, wideo lub zrzut ekranu przedstawiający awarię wadliwego elementu (ów)

Ponieważ różne partie dostarczonych produktów, logo produktu lub opakowanie, które otrzymałeś, mogą różnić się od tego wyświetlanego na naszej stronie internetowej. Jeśli wszystkie funkcje lub wygląd produktu okazały się prawidłowe, prosimy o zrozumienie, że sprawa nie będzie objęta niniejszą polityką.

Zwróć niezadowolone produkty

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu zwróć go w ciągu 30 dni od otrzymania, aby otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę. Jeśli zwrot nie jest wynikiem naszego błędu, klienci będą musieli pokryć koszty wysyłki w obie strony. I upewnij się, że przedmioty, które do nas odesłasz, są w oryginalnym opakowaniu, a towar jest w tym samym stanie.

Żadne zwroty nie będą przyjmowane po pierwszych 30 dniach.

Zakłada się, że kupujący przeprowadził wszystkie niezbędne badania dotyczące produktu, który chciałby kupić, i zrozumiał, co może, a czego nie może zrobić. BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie kupujących z powodu braku przeprowadzenia przez kupującego odpowiednich badań dotyczących zakupionego produktu.

Zwrot nieodebrany/niemożliwy do dostarczenia/odrzucony:

Wszelkie paczki zwrócone do Brainwavz przez przewoźników pocztowych z powodu niedostarczenia do klienta zostaną zwrócone pomniejszone o rzeczywiste koszty wysyłki i 10% opłaty za uzupełnienie zapasów.

Adres do zwrotów:

GPGS
PO BOX 62515
Urząd pocztowy Kwun Tong
Kowloon Tong
Hongkong

7. Gwarancja

Produkty Brainwavz są objęte pełną gwarancją od daty zakupu (o ile nie określono inaczej). Szczegółowe informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronach poszczególnych produktów lub na opakowaniach produktów.

Gwarancja obejmuje tylko wady wykonania, a nie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktu. Kupujący powinni skontaktować się z: pomoc@twójmózgwavz.com w celu uzyskania pomocy gwarancyjnej.

8. Ograniczona odpowiedzialność za wysyłkę:

BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane pocztą, żadne odszkodowanie nie zostanie zaoferowane, aw przypadku sporu PayPal lub obciążenia zwrotnego karty kredytowej kupujący zobowiązuje się nie pociągać BRAINWAVZ do odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez pocztę. o ile informacje o śledzeniu są wyświetlane na stronie internetowej Hong Kong Post.

Kupujący rozumieją, że mogą mieszkać w kraju, który nie zezwala na wewnętrzne śledzenie zarejestrowanych przesyłek lotniczych i nie będzie pociągał BRAINWAVZ do odpowiedzialności za brak informacji o śledzeniu online. Kupujący mogą znaleźć listę systemów pocztowych, które umożliwiają śledzenie online tutaj w rozwijanym polu, jeśli wymieniony system pocztowy, który ma zezwalać na śledzenie online, nie zapewnia już śledzenia online przychodzących przesyłek międzynarodowych, kupujący ponownie nie będzie pociągał BRAINWAVZ do odpowiedzialności.

W żadnym wypadku kupujący nie będzie oczekiwał, że BRAINWAVZ zapłaci za jakiekolwiek cło, na które został nałożony. Oczekuje się, że kupujący jest już świadomy przepisów celnych i opodatkowania we własnym kraju w momencie zakupu.

BRAINWAVZ podaje tylko przybliżone ramy czasowe, jak długo może potrwać dotarcie paczek do różnych lokalizacji, jednak nie jest to forma gwarancji.

Sezonowy wzrost ilości przesyłek obsługiwanych przez pocztę może spowodować, że dotarcie paczek zajmie więcej czasu.

W żadnym wypadku BRAINWAVZ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe.

Paczka zwrócona:

Jeśli paczka wróci do BRAINWAVZ z powodu nieodebrania lub złego adresu, kupujący będzie musiał zwrócić rzeczywiste koszty wysyłki, aby odesłać paczkę. Jeśli kupujący nie chce zapłacić za koszty wysyłki, zostanie wydany zwrot pieniędzy pomniejszony o faktyczną opłatę za wysyłkę i uzupełnienie zapasów.

BRAINWAVZ wyśle ​​na adres podany w części „Adres wysyłki” zamówienia kupującego. Kupujący powinni podać pełny adres w części „Adres wysyłki” zamówienia.

Jeśli BRAINWAVZ pomyli się na etykiecie wysyłkowej, BRAINWAVZ wyśle ​​paczkę do kupującego na własny koszt.

9. Darmowe prezenty:

Na różnych produktach mogą być oferowane bezpłatne upominki, w zależności od dostępności w magazynie. W przypadku braku tych darmowych prezentów BRAINWAVZ w żaden sposób nie zaoferuje rekompensaty ani nie wyśle ​​brakujących prezentów do kupującego.

10. Ogólny

Niniejsza Umowa i Polityka prywatności stanowią całość umowy między Użytkownikiem a BRAINWAVZ w odniesieniu do korzystania z Witryny i regulują ją, zastępując wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy dotyczące tego samego przedmiotu niniejszego dokumentu.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie odrzucone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

Nagłówki służą wyłącznie celom referencyjnym iw żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji.

Brak wyegzekwowania przez BRAINWAVZ jakiegokolwiek prawa lub zaniechanie działania w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy nie zrzeka się tego prawa ani nie zrzeka się prawa BRAINWAVZ do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń.

BRAINWAVZ ma prawo do cesji niniejszej Umowy (w tym wszystkich swoich praw, tytułów, korzyści, udziałów oraz obowiązków i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy). Użytkownik nie może scedować, w całości ani w części, niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę lub podmiot.

Niniejsza Umowa podlega prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong („Hongkong”) bez względu na przepisy kolizyjne. Strony niniejszej Umowy niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu.

W przypadku konfliktu między wersją angielską a inną wersją językową niniejszej Umowy, wersja angielska ma pierwszeństwo.

5% ZNIŻKI KUPON